cardano-ledger-shelley-1.12.2.1: Shelley Ledger Executable Model
Safe HaskellSafe-Inferred
LanguageHaskell2010

Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Synopsis

Documentation

data ShelleyTxAuxData era where Source #

Bundled Patterns

pattern ShelleyTxAuxData ∷ ∀ era. Era era ⇒ Map Word64 MetadatumShelleyTxAuxData era 

Instances

Instances details
Memoized ShelleyTxAuxData Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Associated Types

type RawType ShelleyTxAuxData = (r ∷ TypeType) Source #

Generic (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Associated Types

type Rep (ShelleyTxAuxData era) ∷ TypeType Source #

HashAlgorithm (HASH (EraCrypto era)) ⇒ Show (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Typeable era ⇒ ToCBOR (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Methods

toCBORShelleyTxAuxData era → Encoding Source #

encodedSizeExpr ∷ (∀ t. ToCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy (ShelleyTxAuxData era) → Size Source #

encodedListSizeExpr ∷ (∀ t. ToCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy [ShelleyTxAuxData era] → Size Source #

Era era ⇒ DecCBOR (Annotator (ShelleyTxAuxData era)) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Era era ⇒ EncCBOR (ShelleyTxAuxData era) Source #

Encodes memoized bytes created upon construction.

Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Methods

encCBORShelleyTxAuxData era → Encoding Source #

encodedSizeExpr ∷ (∀ t. EncCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy (ShelleyTxAuxData era) → Size Source #

encodedListSizeExpr ∷ (∀ t. EncCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy [ShelleyTxAuxData era] → Size Source #

EqRaw (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Methods

eqRawShelleyTxAuxData era → ShelleyTxAuxData era → Bool Source #

SafeToHash (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

NFData (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Methods

rnfShelleyTxAuxData era → () Source #

Eq (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

NoThunks (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

c ~ EraCrypto era ⇒ HashAnnotated (ShelleyTxAuxData era) EraIndependentTxAuxData c Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type RawType ShelleyTxAuxData Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type Rep (ShelleyTxAuxData era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type Rep (ShelleyTxAuxData era) = D1 ('MetaData "ShelleyTxAuxData" "Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData" "cardano-ledger-shelley-1.12.2.1-inplace" 'True) (C1 ('MetaCons "AuxiliaryDataConstr" 'PrefixI 'False) (S1 ('MetaSel ('NothingMaybe Symbol) 'NoSourceUnpackedness 'NoSourceStrictness 'DecidedLazy) (Rec0 (MemoBytes ShelleyTxAuxDataRaw era))))

data ShelleyTxAuxDataRaw era Source #

Instances

Instances details
Generic (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Associated Types

type Rep (ShelleyTxAuxDataRaw era) ∷ TypeType Source #

Show (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Era era ⇒ DecCBOR (Annotator (ShelleyTxAuxDataRaw era)) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Era era ⇒ DecCBOR (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Era era ⇒ EncCBOR (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

NFData (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

Methods

rnfShelleyTxAuxDataRaw era → () Source #

Eq (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

NoThunks (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type MemoHashIndex ShelleyTxAuxDataRaw Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type Rep (ShelleyTxAuxDataRaw era) Source # 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData

type Rep (ShelleyTxAuxDataRaw era) = D1 ('MetaData "ShelleyTxAuxDataRaw" "Cardano.Ledger.Shelley.TxAuxData" "cardano-ledger-shelley-1.12.2.1-inplace" 'True) (C1 ('MetaCons "ShelleyTxAuxDataRaw" 'PrefixI 'True) (S1 ('MetaSel ('Just "stadrMetadata") 'NoSourceUnpackedness 'NoSourceStrictness 'DecidedLazy) (Rec0 (Map Word64 Metadatum))))

Re-exports

data Metadatum Source #

A generic metadatum type.

Constructors

Map ![(Metadatum, Metadatum)] 
List ![Metadatum] 
I !Integer 
B !ByteString 
S !Text 

Instances

Instances details
Generic Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

Associated Types

type Rep MetadatumTypeType Source #

Show Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

DecCBOR Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

EncCBOR Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

Methods

encCBORMetadatumEncoding Source #

encodedSizeExpr ∷ (∀ t. EncCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy MetadatumSize Source #

encodedListSizeExpr ∷ (∀ t. EncCBOR t ⇒ Proxy t → Size) → Proxy [Metadatum] → Size Source #

NFData Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

Methods

rnfMetadatum → () Source #

Eq Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

Ord Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

NoThunks Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

type Rep Metadatum 
Instance details

Defined in Cardano.Ledger.Metadata

Deprecations

type Metadata era = ShelleyTxAuxData era Source #

Deprecated: Use ShelleyTxAuxData instead

Orphan instances